Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมกิจกรรมเดินออกกำลังกาย ทำความสะอาด และเก็บเมล็ดพันธุ์

222

 _0007

 _0013

วันพุทธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินออกกำลังกาย ทำความสะอาด และเก็บเมล็ดพันธุ์ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 

ในการนี้ ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี