Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

9891

9895

9893

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางนันทนา บุญสร้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น ๓ ศาลากลังจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)