Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

1

 

2

3

4

5

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์) เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี