Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

 1

3

2

4

 

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี