Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

1

3

2

4

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางนันทนา บุญสร้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี