Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

1

6

4

5

วันจัทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวสุพรรษา สินทรธรรม เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายณัฐพล ธานีรัตน์) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี