Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 11/2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/2563 คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี Covid-19) จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 7/2

 __0005

 __0001

 __0004

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 11/2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/2563 คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี Covid-19) จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 7/2563 โดยนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี