Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง

55

22

33

44

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองจังหวัดสิงห์บุรี โดยนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางนันทนา บุญสร้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี