Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

การประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) สำหรับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

01

02

03

วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) สำหรับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)