Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ "สวนครัว นำสุข พอเพียงและเพียงพอ“ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในบริเวณวัดธรรมสังเวช (วัดตากแดด) ตำบล หัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

01

03

06

08

04 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีร่วมปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ "สวนครัว นำสุข พอเพียงและเพียงพอ“ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในบริเวณวัดธรรมสังเวช (วัดตากแดด) ตำบล หัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี