Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

01

02

003

004

005 

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๓ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี