Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ประชุมแจ้งและติดตามงานโครงการสถานประกอบการ

 

2

3

4 

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมแจ้งและติดตามงานโครงการสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๓ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี