Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสิงห์บุรี

1

5

4

3 

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมมีวาระดังนี้
๑. การยกเลิกโครงการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศจังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
๓. การพิจารณาดำเนินการทบทวนและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓