Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

367

370

366

369

       วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังใหม่) ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายภานุวัฒน์  ชัยระแหง ผู้อำนวยการกลุ่มปฎิบัติการสถิติเข้าร่วมประชุมดังกล่าว