Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๔๓

 

9 0.63___

9 1.63___

9 2.63___

9 3.63___

               วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนายจันทร์หนวดเขี้ยวและห้องประชุมขุนสรรค์  พันเรือง ชัั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)