Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

กิจกรรมปั่นไปปลูกตามโครงการ “สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าปีนี้ ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า”

1

2

3

4

5

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกิจกรรมเดินปลูกต้นไม้ตามโครงการ “สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าปีนี้ ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า” ณ บริเวณบ้านโพธิ์แสนห่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ ให้ประชาชนทุกคน ร่วมกันตระหนักและมีจิตสำนึก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่าง ๆ ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดสิงห์บุรีเพาะต้นกล้าและปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน ๒๑๑,๑๑๐ ต้น ในการนี้ นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว