Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

1

2

5

3

4 

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ โดยนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว