Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในหัวข้อเรื่อง "ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล" ผ่านระบบ VDO Conference

1

2

3

4

5 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในหัวข้อเรื่อง "ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล" ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมนายจันทร์หนวดเขี้ยว และห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)