Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ประชุมคณะกรรมการจัดงานตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

1

2

3

4

5 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) โดยนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว