Untitled

photo no

- ว่าง -

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี....เราสร้างไปด้วยกัน"

044

05

08

01

02

033

06

07

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" ในรูปแบบกิจกรรมการให้บริการประชาชน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการประชาชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ และด้านสุขภาวะ/อนามัย ณ วัดพิกุลทองพระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว