Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ

 1

2

3

4

วันจันทร์ ที่ ๑๐ และ วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง) และบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๓ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ณ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว