Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างการรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-Based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based)"

 _103

 _115

 _100

 _46

 

 

วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่านสรัลพัชร ปะโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างการรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-Based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based)" เพื่อสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะแบบดั้งเดิม (Tradtional Census) และการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-Based Census) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสำมะโนประชากรและเคหะแบบดั้งเดิมในอดีต และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียนในอนาคต จากมุมมองของบริบทพื่นที่ ศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๖ จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง) 
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้มด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุม ณ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว