Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง จังหวัดสิงห์บุรี

19 1.63__

19 2.63__

19.63 _

19 4.63__

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมขุนสสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) โดยนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางนันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม ณ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว