Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

118482138 732777203952110_633833554590761560_o

 

118694107 732777267285437_6810367661471932190_o

 

118473816 732777197285444_1442811049004159227_o

 

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) โดยนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ณ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว