Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

118614836 732802573949573_6931871287810764541_o

118687738 732802563949574_6590812544950537522_o

118481254 732802597282904_4025354665278260034_o

 

วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี โดย นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ และเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๕ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ
๑. เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไป แนวทางการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต และภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
๒. เพื่อรักษาเครือข่ายสถิติของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เตรียมความพร้อมในการจัดทำสำมะโนในอนาคต รวมถึงโครงการอื่นๆ
๓. เพื่อต่อยอดเครือข่ายสถิติของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการสำมะโน/สำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติ ในระดับพื้นที่
๔. เป็นเวทีสำหรับให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสถิติ การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ การให้บริการ และ/หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติขั้นพื้นฐาน แก่เครือข่ายสถิติในพื้นที่
๕. เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ถ่ายทอดไปสู่ระดับพื้นที่
ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมการรับรู้ และสร้างเครือข่ายสถิติจังหวัดสิงห์บุรี