Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

68652

68653

68654

 

วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) เพื่อให้การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้อมูลประกอบที่เป็นปัจจุบัน 

โดยนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายทศพร สอนโต เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว