Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

 

9 11.63___

9 3.63___

9 15.63___

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ หนองสาหร่าย หมู่ที่ ๔ ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

โดยนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว