Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมกิจกรรม "ศูนย์เพาะชำกล้าไม้"

11

22

33

88

55

66

44

77

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรม "ศูนย์เพาะชำกล้าไม้" ในการนี้ได้ทำการเพาะกล้า "ต้นราชพฤษ์" จำนวน ๑๐๐ ต้น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตามวันที่ เวลา และสถานที่ดังกล่าว