Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

รายงาน และเอกสาร

 

ปี 2563

รายงาน/สิ่งพิมพ์

ดาวน์โหลด

 1.

สรุปผลการประเมินการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดี

เมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 

 FSeat26

 


ปี 2563

รายงาน/สิ่งพิมพ์

ดาวน์โหลด

 1. รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

พ.ศ. 2562 จังหวัดสิงห์บุรี

 SES 62__63
 2.

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม และบำบัดรักษา

ยาเสพติดปี 2562 ตามแผนจังหวัดนำร่องพ้นภัยยาเสพติด

จังหวัดสิงห์บุรี

  2562__63_Drug62
 3. รายงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2563 final report_STAT_Cover_2020
 4. รายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563   Household_2563
 5. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

 lfs 462__63
 6. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563

 lfs 163__63
 7. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2563

 lfs 263__63
8.

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2563 image new

 bannerLFS 363

 

 

ปี 2562

รายงาน/สิ่งพิมพ์

ดาวน์โหลด
1.

สรุปผลการประเมินการจัดงาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน"

ประจำปี 2562

 Khai Bang_Ra_Jan__2562_62
2. รายงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2562  Report Stat_Sing_62__62_
3.

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรี

 SES 61__62
4.

สรุปผลการประเมินการจัดงาน "งานเทศกาลกินปลาของดี

เมืองสิงห์" ครั้งที่ 24

  24__62_fishEat24
5. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2561

 lfs 461__62
6. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2562

 lfs 162__62
7. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562

 lfs 262__62
8. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2562

 lfs 362__62

 

 

ปี 2561

 รายงาน/สิ่งพิมพ์

ดาวน์โหลด

1. 

สรุปผลการประเมินการจัดงาน "เทศกาลกินปลาและของดี

เมืองสิงห์บุรี" ครั้งที่ 23

 conclusion singburi_fish-eating_2018__61
2. รายงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2561 Report Stat_2561
3. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2560

 lfs 460
4. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2561

 lfs 161
5.

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561

 lfs 261
6.

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2561

 lfs 361

 

 

ปี 2560 

รายงาน/สิ่งพิมพ์ ดาวน์โหลด
1.

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว งานมหกรรม

เจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2017

 expo2017 _60 
2.

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี

ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2560

lfs 360
3.

สรุปผลการประเมินการจัดงานรำลึกวีรชนค่ายบางระจัน

วันค่ายแตก ประจำปี 2560

report2560-01 ramruk_Bangrajan__60
4. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสิงห์บุรี Singburi indust_60
5. แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) strategic plan_v2_1__60