Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2

3

4

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น ท่านศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) โดยนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว