Untitled

photo no

- ว่าง -

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
brading banner STO
    

ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

33

11

22

44

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น๕ ศาลกลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ตำบล บางมัญ อำเภอ เมือง จังหวัด สิงห์บุรี ในการนี้ นาง นันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นาย ภานุวัฒน์ ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุม ตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว