Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

My Video_566
1 4455
brading banner STO
    

ประชุมร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดสิงห์บุรี

1

2

3

4

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ในการนนี้ นางนันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมตามวันฯ เวลา และสถานที่ดังกล่าว