Untitled

photo no

- ว่าง -

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
brading banner STO
    

โครงการ บ้านน่านอน เมืองหน้าอยู่

301063 __0

301063 _

301063 __2

301063 __1

301063 __3

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิิดกิจกรรม การเยี่อมเยียนตามโครงการ บ้านน่านอน เมืองงน่าอยู่ จังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่๒ ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ นางนันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้ นายทศพร สอนโต เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมตามวันฯ เวลา และ สถานที่ดังกล่าว