Untitled

photo no

- ว่าง -

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
brading banner STO
    

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดหุ่นปลา

10.63 _

10 2.63__

10 1.63__

10 5.63__

10 3.63__

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดหุ่นปลา ในงานเทศการกินปลาของดีเมืองสิงห์ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดย นางนัทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ นายทศพล สอนโต เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมตามวันฯ เวลา และสถานที่ดังกล่าว