Untitled

photo no

- ว่าง -

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
brading banner STO
    

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสืบค้นข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายและเอกสารต่างๆ

 

101163 _

101163 __0

101163 __1

101163 __2

101163 __3

                       วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการฝ่ายสืบค้นข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายและเอกสารต่างๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ชั้น ๓ ศาลกลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางนันทนา บุญสร้างนักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดสิงห์บุรี และนายพีรณัฐ กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมตามวันฯ เวลา และสถานที่ดังกล่าว