Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เดินด้วยกัน นำพาสันติ"

11

44

33

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ สุภิสิงห์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เดินด้วยกัน นำพาสันติ" โดยผู้นำศาสนาพุธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอสลาม ศาสนาซิกข์ และศาสนาฮินดู  ณ วัดพระนามกรเยซู ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ