Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

S _31146001

22222

S _31146002

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)  ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ