Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหุ่นปลา งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

2

3

1

01

02

03

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหุ่นปลา งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๕ ในการนี้ นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางนันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ