Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

 

1.64.1

2.64.1

3.64.1

4.64.1

5.64.1

       วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ในการนี้ นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ