Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferrence เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่

1

2

3

วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferrence เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๓ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ