Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลกลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี