Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ : ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference

 

03-02-01
03-02-02
03-02-03
03-02-04
03-02-05
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางนันทนา บุญสร้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ : ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ข้าราชการ และพนักงานผู้ปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงดังกล่าว ณ.ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี