Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติ ภายใต้การขับเคลื่อน ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

11

12

13

14

16

15

วันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติ ภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ในระดับพื้นที่ ” ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๓ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ในการนี้ นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว