Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

การประชุม VDO Conference ชี้แจงปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบฐานข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๕

111

222

333

444 

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาววัญเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดการประชุม VDO Conference ชี้แจงปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบฐานข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๓ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ในการนี้ นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว