Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

1

2

3

4

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ในการนี้ นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ ชัยระแหง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว