Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

1

2

4

3

5

วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ ชัยระแหง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว