Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

อบรม/ชี้แจง แบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔

1

2

3

4

5

วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ ชัยระแหง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ อบรม/ชี้แจง แบบสอบถาม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๓ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว