Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

Annouce employee64_Page_1

Annouce employee64_Page_2

 

ดาวน์โหลด