Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

1

2

3

4

5

99

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ ชัยระแหง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบุลย์ไก่ย่าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี)