Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

1

2

3

4

5

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมือ (MOU) เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โครงการธนาคารสัตว์น้ำประจำหนองสาหร่าย อำเภอพรหมบุรี ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(สนง.ประมงจังหวัดสิงห์บุรี)